Parodos atidarymas ir darbų pristatymai-gynimai įvyks:
 
2014 m. gegužės 29 d.
12.00 val. – Alytaus miesto teatro mažosios salės fojė (tapybos darbai)
14.00 val. – Alytaus kraštotyros muziejuje (skulptūra ir grafika)
15.00 val. – Alytaus dailės mokykloje (multimedijinio-eksperimentinio pobūdžio kūriniai)
 
2013 m. gegužės 30 d.
18.00 val. mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimas Alytaus dailės mokyklos salėje.

Skelbiame naujų mokinių priėmimą į mokyklą 2014-2015 m.m.

Į I-ąsias klases priimami mokiniai nuo 12 m. amžiaus (baigę bendrojo ugdymo mokykloje 5 klases). Įgūdžių ir gebėjimų patikrinimas vyks 2014 m. gegužės 15 d. 9.00 val. arba 16.00 val. Stojančiųjų anketas, prašymą ir sutarties formą pildo tėvai arba globėjai iki egzamino. Į stojamąjį egzaminą atsinešti: popieriaus lapą (A3 formato); pieštuką, trintuką, teptuką(-us), vandeniu skiedžiamus dažus (guašą, akvarelę, temperą arba akrilą – tuos, su kuriais įpratę dirbti) ir indelį vandeniui. Užduotis: atlikti dažais popieriuje 3-4 daiktų pastatymą (natiurmortą).

Nuo 2014 m rugsėjo 1 d. bus formuojamos ir pradinio dailės ugdymo grupės (krūvis 6 val. per savaitę) vaikams nuo 9 m. amžiaus. Planuojamos bent dvi grupės, kuriose pasirenkamai būtų ugdomi piešimo ir tapybos  arba piešimo ir lipdybos įgūdžiai ir gebėjimai. Priimami be stojamojo egzamino.

Vyresniems nei 16 m. amžiaus asmenims galime pasiūlyti išplėstinio dailės ugdymo programą (suderintą pagal pageidaujamą ugdymosi kryptį). Dokumentai mokytis šioje grupėje priimami nuo rugpjūčio 25 d. Motyvacijos ir ugdymo(si) krypčių nustatymo pokalbis su norinčiais mokytis šioje grupėje numatomas 2014 m. rugsėjo 4 d. 17.00 val. Priimami be stojamojo egzamino.

Mokyklos administracija

PATVIRTINTA

Alytaus dailės mokyklos

Direktoriaus 2014 m. sausio 2 d.

įsakymu Nr.V–1  

                                                                                     

ALYTAUS DAILĖS MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS

2014 m. gegužės-birželio mėn.

 

1. Ugdymo proceso organizavimas:

1.1. 2-asis pusmetis nuo 2014-01-06 iki 2014-06-06 (21 sav.).

1.2. Mokslo metų pabaiga 2014-06-06.

1.3. Vasaros praktikos užsiėmimai nuo 2014 m. gegužės 26 d. iki birželio 5 d.

1.4 Pokalbis su 3-ųjų klasių mokiniais dėl baigiamojo darbo vadovų pasirinkimo - 2014 m. birželio 2 d. (pirmadienį) 16.00 val. (visų 3-ųjų klasių mokinių dalyvavimas būtinas!)

2. Vertinimų grafikas:

2.1. 2-jo pusmečio darbų peržiūra-vertinimas – 2014-05-19/21.

darbų eksponavimas gegužės 19-20 d.

vertinimas (dalyvauja tik mokytojai) - gegužės 21 d. nuo 9.00 val.

mokiniams darbus nusikabinti birželio 3-5 d.

2.2. 2-jo pusmečio performanso darbų (įrašų) peržiūra-vertinimas – 2014-05-21.

2.3. Baigiamasis teorijos egzaminas (diplomantams) – 2014-05-19/21.

Lietuvos dailės istorijos egzaminas pas mokytoją Gustą Jagminą įvyks 2014-05-19 (pirmadienį) 16.00 - 18.00 val. ir 2014-05-20 (antradienį) 16.00 - 18.00 val.

Dailės teorijos egzaminas pas vyr. mokytoją Redą Diržį įvyks 2014-05-19 (pirmadienį) 15.00 - 17.00 val. ir 2014-05-21 (trečiadienį) 15.00 - 17.00 val.

2.4. Baigiamųjų (diplominių) darbų gynimas – 2014-05-29/30.

Baigiamųjų darbų eksponavimas - gegužės 27 d. nuo 15.00 val.

Alytaus miesto teatre (tapyba) - gynimas 2014-05-29 12.00-13.30 val.

Alytaus kraštotyros muziejuje (skulptūra, grafika) - gynimas 2014-05-29 14.00-15.30 val.

Dailės mokykloje gynimas 2014-05-29 nuo 16.30 val.

Mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimas 2014-05-30 18.00 val.

2.5 Stojančiųjų į Dailės mokyklą įgūdžių ir gebėjimų patikrinimas (egzaminas) 2014-05-15. (Dokumentai priimami nuo 2014-04-02)

 

4. Posėdžiai ir susirinkimai:

4.1. Mokytojų tarybos posėdžiai:

4.1.1. II pusmečio vertinimų tvirtinimas – 2014-05-30;

4.1.2. II pusmečio rezultatų ir 2013-2014 m.m. aptarimas – 2014-06-16.

 

5. Parodų ir/ar projektų mokykloje/mieste organizavimas (arba dalyvavimas juose):

6.1. 2013-2014 m.m. diplominių darbų paroda Alytaus miesto teatro fojė ir Alytaus dailės mokyklos salėje ir fojė – nuo  2014-05-30 iki 2014-08-28.

6.2. Mokomoji dailės praktika Merkinėje. Planuojamas laikas: birželio 11-13 d.

 

Parengė:

Direktorius                                                                                                              

Redas Diržys                                                                                                           

                                          

Pritarta mokytojų tarybos posėdyje 2013-12-30 protokolas Nr.PT-4

Kviečiame apsilankyti Alytaus dailės mokyklos mokytojo tapybos darbų parodoje

Parodą galima aplankyti Vasario 7 – 28 d. Kaštonų g. 7, Vilnius (Medicinos bibliotekoje)

Būrys Alytaus dailės mokyklos mokytojų aplankė parodą skirtą Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms, kuri buvo eksponuojama Alytaus Adolfo Ramanausko gimnazijoje.

Nuo 2014 m. sausio 6 d. formuojama nauja grupė(s) asmenims, vyresniems nei 16 m. (bei suaugusiems) ir norintiems piešti, tapyti, daryti skulptūras. Kreiptis į mokyklos administraciją.

Spalio pabaigoje Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje pristatyta šviežutėlė, šiais metais išleista knyga „Alytaus dailės mokykla: 35 pasipriešinimo metai“. Intriguojantis leidinio pavadinimas ir ryškiais dažų pliūpsniais rėkiantis viršelis, regis, žada laisve trykštantį turinį. Ar tikrai taip? Smalsuoliai, susigundę pavartyti ir paskaitinėti šios knygos puslapius, aptinka spalvingą, daugiasluoksnį įvairių laikotarpių bei istorijų mazgą.

Dailės mokyklos direktorius Redas Diržys, vienas svarbiausių šios knygos gimimo „pribuvėjų“, prisipažino, kad jos puslapiuose galima rasti ne ką kita, o tik kuo radikaliausiai subjektyvizuotą mokyklos istoriją. Renginyje pasisakiusi bibliotekos direktorė Giedrė Bulgakovienė atvirai išdėstė savo simpatijas subjektyvumui, pavadinusi šį leidinį „vietinės reikšmės trileriu, kur įvairiose epochose veikia daugybė veikėjų“. „Iš esmės visus, kurie buvo susiję su Dailės mokykla, pažįstu asmeniškai arba žinau, kaip rasti ryšį su jais. Bandžiau juos kalbinti arba prašyti, kad patys parašytų. Iš šitų smulkių detalių fragmentų bandžiau sudėlioti piešinį. Istorijų daug ir jos segasi į vieną vaizdą. Labai norisi, kad knyga būtų skaitoma. Kad skaitytų ne tik tie, kas dirbo ar mokėsi mokykloje.“- atviravo Redas Diržys.

Renginyje taip pat dalyvavo ir įdomių minčių pažėrė knygos „Alytaus dailės mokykla: 35 pasipriešinimo metai“ įžanginių tekstų autorės Margarita Janušonienė, Asta Stasionytė ir kiti, prisidėjusieji prie šio leidinio kelio iki skaitytojo.

„Alytaus dailės mokykla: 35 pasipriešinimo metai“ - taip knyga pavadinta, matyt, ne veltui. Jau pati idėja ją parašyti, esą, kilusi iš pasipriešinimo. Pasipriešinimo neapdairiai o gal apdairiai prieš gerą dešimtmetį mestelėtai frazei, neva dailės mokykla neturinti istorijos. Tada tai nuskambėjo lyg tiesa, nereikalaujanti nei patvirtinimo, nei paneigimo...

Naujos knygos sutiktuvių renginys įvyko. Telieka palaukti, kaip jos turinį įvertins skaitytojai. Palikime kiekvienam iš jų laisvai, su lengva ironijos doze pamąstyti ir patiems nuspręsti, ar, vis dėlto, verta pasipriešinti pasipriešinimui...

Jūratės Čėsnaitės tekstas

Ilonos Krupavičienės nuotrauka

šaltinis: www.alytus.mvb.lt

Spa­lio 4-ąją 16 val. Aly­taus mies­to te­at­ro ma­žo­sios sa­lės fo­jė – spūs­tis. Iš pir­mo aukš­to ju­da žmo­nių srau­tas, vie­nas per ki­tą iš­ties­ti kak­lai. No­ri­si nors žvilgs­niu at­si­dur­ti įvy­kio cen­tre. Čia Aly­taus gru­pė „Oto­ri­no­la­rin­go­fo­ni­ja“ ir ak­to­rius šo­kė­jas Pet­ras Li­saus­kas kai­ti­na ir bran­di­na pub­li­ką rim­tam įvy­kiui – Aly­taus dai­lės mo­kyk­los 35-erių me­tų ju­bi­lie­jaus mi­nė­ji­mui bei jos vi­sų lai­kų mo­ky­to­jų ir mo­ki­nių pa­ro­dos ati­da­ry­mui.

Aly­tiš­kiai oda jau­čia, kad Aly­taus dai­lės mo­kyk­la ki­to­kia. Tas „ki­to­kia“ – tal­pus žo­dis, ku­rį sub­jek­ty­viai at­sklei­dė lei­di­nio apie šią mo­kyk­lą su­da­ry­to­jai, vie­nas jų – da­bar­ti­nis Dai­lės mo­kyk­los di­rek­to­rius Re­das Dir­žys. Mo­kyk­los is­to­ri­jo­je tel­pa 35-eri pa­si­prie­ši­ni­mo me­tai „apie fi­zi­nį, psi­cho­lo­gi­nį ir dva­si­nį so­li­da­ru­mą erd­vė­je, lai­ke ir nuo­la­ti­nia­me pras­mės ieš­ko­ji­me“. Pa­sak R.Dir­žio, tai šir­dies is­to­ri­ja, pa­sa­ko­ja­ma apie ki­tus žmo­nes, lai­mes ir ne­lai­mes, žmo­nes, ku­rių nė­ra, ku­rie šiai mo­kyk­lai ati­da­vė gy­ve­ni­mą.

Ty­los mi­nu­te pa­gerb­tas pir­mo­jo mo­kyk­los di­rek­to­riaus Ri­man­to Kas­pu­čio, Są­jū­džio ly­de­rio ir mo­ky­to­jo Vy­tau­to Le­do, pui­kaus pe­da­go­go Juo­zo Bru­so­ko at­mi­ni­mas.

 Kny­ga „Aly­taus dai­lės mo­kyk­la – 35 pa­si­prie­ši­ni­mo me­tai“ bus pri­sta­ty­ta Jur­gio Kun­či­no vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je. Ji mo­kyk­los ju­bi­lie­ji­nė­je šven­tė­je pa­si­tar­na­vo kaip do­va­na Aly­taus dai­lės mo­kyk­los vi­sų lai­kų bi­čiu­liams.

 R.Dir­žys ju­bi­lie­ji­nes iš­kil­mes su­re­ži­sa­vo taip, kad ir avis lik­tų svei­ka, ir vil­kas bū­tų so­tus (vil­kas – tai val­džia, su ku­ria me­ni­nin­kai lyg ir ne­si­bi­čiu­liau­ja). Pir­miau­sia su­tei­kė žo­dį žmo­nėms, ku­rie bu­vo ša­lia ir prieš de­šimt me­tų Aly­taus dai­lės mo­kyk­los 25-me­čio iš­kil­mė­se bu­vo pa­mirš­ti. Kal­bė­jo Va­rė­nos Jad­vy­gos Čiur­lio­ny­tės me­nų mo­kyk­los dės­ty­to­ja Da­lia Še­meš­kie­nė. Ji – bu­vu­si Aly­taus dai­lės mo­kyk­los mo­ky­to­ja, tikė­josi patekti į „vazonų“ balių, deja, buvo tik vienas normalus vazonas.

 „Lai­kas, ku­rį pra­lei­dom čia, – vie­nas gra­žiau­sių ir spal­vin­giau­sių, – kal­bė­jo vieš­nia, kad ne par­kas, ne pu­šys kė­lė pa­si­gė­rė­ji­mą, bet pe­da­go­gai ir mo­ki­niai. – Mes ne­si­sten­gėm bū­ti ki­to­kie, o gy­ve­no­me sa­vo gy­ve­ni­mus, – svei­ki­nu vi­sus ir my­liu.“

 Vi­ce­me­rė Ni­jo­lė Makš­tu­tie­nė, Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Čes­lo­va Mo­ce­vi­čie­nė, mo­kyk­los ku­ra­to­rė Da­lia Mil­ke­vi­čie­nė Dai­lės mo­kyk­los ko­lek­ty­vui lin­kė­jo il­gai gy­vuo­ti ir bū­ti kū­ry­bin­gam, įtei­kė mo­kyk­los dar­buo­to­jams Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no pa­dė­kas bei 1000 li­tų če­kį.

 Jau­ni­mo cen­tro di­rek­to­rė Re­gi­na Vil­ke­lie­nė, Pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos va­do­vė Jo­lan­ta Dim­šie­nė, Mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rė Al­do­na Vil­ke­lie­nė dė­ko­jo už bu­vi­mą kar­tu, aukš­ti­no mo­kyk­los me­ni­nin­kų lai­mė­ji­mus, per ku­riuos Aly­taus var­dą ži­no ne tik Eu­ro­pa, bet ir pa­sau­lis.

 Svei­ki­no dai­liu­kus at­si­nau­ji­nęs mies­to Kul­tū­ros sky­rius, Aly­taus Jur­gio Kun­či­no bib­lio­te­kos ko­lek­ty­vas ir dar daug šios mo­kyk­los ger­bėjų.

 Vi­siems bu­vo ma­lo­nu pa­dė­ko­ti mo­kyk­lai, ug­džiu­siai jų vai­kus, ku­rie da­bar ta­po ar­chi­tek­tais, kū­rė­jais, val­go iš me­no duo­ną. Tarp jų – bu­vu­si Aly­taus dai­lių­jų ama­tų mo­kyk­los di­rek­to­rė Lai­mu­tė Šiu­šie­nė, ku­rios sū­nus ir duk­ra my­nė Dai­lės mo­kyk­los slenks­tį, da­bar tą da­ro trys anū­kai.

 Ina Mar­ti­kai­tie­nė – me­di­kė, Dai­lės mo­kyk­los slenks­tį per­žen­gė, kai jai bu­vo 65-eri, ir sėk­min­gai bai­gė šią ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo mo­kyk­lą. Šian­dien jos dro­bė „Aguo­na“ yra eks­po­nuo­ja­ma Dai­lės mo­kyk­los vi­sų lai­kų mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų pa­ro­do­je, švie­čia iš to­lo ir su­lai­ko žvilgs­nį. I.Mar­ti­kai­tie­nė at­ėjo į šven­tę su gė­le, kad pa­dė­ko­tų mo­kyk­lai už to­le­ran­ci­ją ir ži­nias.

Su pa­ro­dos eks­po­na­tais, jų čia apie pus­šim­tis, ju­bi­lie­ji­nės šven­tės da­ly­viai tu­rė­jo ma­žiau­siai lai­ko su­si­pa­žin­ti. Ji – su­neš­ti­nė, tuo ir įdo­mi. R.Dir­žys ją pa­va­di­no so­li­da­ru­mo pa­ro­da. Ste­bi­na ne pa­tys dar­bai, o kiek mo­kyk­la iš­ug­džiu­si ga­bių kū­rė­jų ir me­ni­nin­kų.

 R.Dir­žys pa­dė­ko­jo ir dviems mokytojams, kurie nepateko į jubiliejinę parodą. Vie­nam bu­vu­siam ko­lek­ty­vo na­riui, ku­rio skleis­ta neigiama in­for­ma­ci­ja taip pat pri­si­dė­jo prie mo­kyk­los re­kla­mos, ant­raip ne­gi ju­bi­lie­ji­nė šven­tė bū­tų su­lau­ku­si to­kio gau­saus žmo­nių su­ėji­mo.

Tekstas: Jurgis Kochanskas

Nuotrauka: Zita Stankevičienė

Šaltinis: www.alytausnaujienos.lt

Visų laikų Alytaus dailės mokyklos mokytojų, mokyklą baigusių bei vizualųjį meną studijavusių, tebestudijuojančių ar nestudijavusių ir nestudijuojančių mokinių (ne)aktyviai užsiiminėjančių (ir visai neužsiiminėjančių) menine veikla, o taip pat ir neatsiejamos Dailės mokyklos iracionalios sferos dalyvių – kaukučių – darbų parodą skirtą Alytaus dailės mokyklos autonominės sociokultūrinės veiklos 35-mečiui paminėti. Ketiname išleisti katalogą su parodoje dalyvaujančių autorių darbų nuotraukomis ir/ar tekstais apie mokyklos istoriją, jos įtaką Alytaus miesto kiekvieno asmeninei kultūrinei savimonei.

Visus, siejančius save su Alytaus dailės mokykla, kviečiame dalyvauti šioje parodoje pristatant 1 (vieną) darbą. Kiekvienas dalyvis turėtų:
1. pranešti apie savo ketinimą dalyvauti ir atsiųsti duomenis apie save (vardas, pavardė, trumpa biografija, nurodant ir ryšį su Dailės mokykla, - iki 1000 sp.ženklų) ir parodai siūlomą savo darbą (JPEG: didžiausia kraštinė 20 cm, rezoliucija 300 dpi, ir darbo metrika: pavadinimas, technikos, sukūrimo metai) iki 2013-09-04 bet kokia komunikacine forma: e-mail: alytusartschool@gmail.com arba telefonu: +370 315 53058 arba adresu: Alytaus dailės mokykla; S. Dariaus ir S. Girėno g. Nr. 25, LT-62137, Alytus.
2. pristatyti paruoštą eksponavimui savo darbą į Alytaus dailės mokyklą iki 2013-09-30.

Kita informacija: Alytaus dailės mokykloje dirbo apie 50 mokytojų, ją baigė 950 absolventų, kurie šiandien išsibarstę po visą šį ir aną pasaulį.

Parodą numatoma surengti miesto teatro fojė, darbai bus eksponuojami „kunst kameros“ principu. Numatomas parodos laikas – 2013 m. spalio 4 d. – lapkričio 4 d.

Prašome paskleisti informaciją visais Jums žinomais kanalais.


AlyTaus dailės mOkyklos 35 metų Minėjimo Organizacinis Komitetas (ATOMOK)

STAER ir PUBLIC ENEMA (Norvegija) BALANDŽIO 9 d., antradienį, 17 val. - kitOKiose pamOKose Alytaus dailės mokyklojesoundcloud.com/staer
soundcloud.com/public-enema-sound

nepatogus kinas

Lapkricio 8 - 10 Alytaus dailės mokykloje vyks nepatogaus kino Ad HoC festivalis

http://www.nepatoguskinas.lt/

PROGRAMA

Ketvirtadienis, lapkričio 8 d.

 

18.00 Dvejojantis revoliucionierius (Reluctant Revolutionary) / 69 min.

19.30 Nusipirkau atogrąžų mišką (I bought a rainforest) / 58 min.

 

Penktadienis, lapkričio 9 d. 

 

16.30 Juodai baltas šeimos portretas (Family Portrait in Black and White) / 85 min.

18.00 Kieti vyrukai paspringo bananais (Big Boys Gone BANANAS!*) / 90 min.

 

Šeštadienis, lapkričio 10 d.

 

15.00 Mama nelegalė (Mama Illegal)/ 105 min.

17.00 Modelis  (Girl Model) / 78 min.

 

Sekmadienis, lapkričio 11 d. 

 

15.00 Rytų bloko meilė (East Block Love) / 70 min.

16.20 Dženino miesto kinas (Cinema Jenin) / 90 min

Alytaus dailės mokykla
2012-05-28


Alytaus dailės mokyklos baigiamosios klasės mokinių diplominių darbų paroda gegužės 28-birželio 15 dienomis rengiama Alytaus dailės mokyklos salėje ir fojė, Alytaus kraštotyros muziejaus patalpose adresu Jiezno g. 2, galerijoje "Skrydis", galerijoje "Ado galera" ir Alytaus miesto teatre.
 
Apie renginį pasakoja Alytaus dailės mokyklos direktorius Redas Diržys.